Wizytacja stanowisk pracy i komisje BHP

Pracodawca powołuje Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Kodeks Pracy, Rozdział XI). Obowiązek taki mają pracodawcy, zatrudniający więcej niż 250 pracowników. Komisja stanowi organ doradczy i opiniodawczy w kwestii środowiska pracy. Wnioski oraz opis stanowisk pracy (zagrożeń, przekroczonych norm), przekazywane są pracodawcy w celu poprawy organizacji stanowisk pracy. Ponadto informacje te są istotne dla lekarzy przeprowadzających badania pracowników danej firmy. Przeglądu stanowisk dokonuje lekarz medycyny pracy.
Zadania Komisji to:
  • dokonywanie przeglądu warunków pracy
  • okresowa ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
  • opiniowanie podejmowanych przez Pracodawcę środków zapobiegających wypadkom podczas pracy i chorobom zawodowym
  • formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy
  • współdziałanie z Pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Przegląd stanowisk pracy

Przegląd i opis stanowisk pracy ma na celu zebranie informacji istotnych przy późniejszych badaniach profilaktycznych Państwa Pracowników. Wnioski oraz opis stanowisk pracy (zagrożeń, przekroczonych norm), przekazywane są pracodawcy w celu poprawy organizacji stanowisk pracy. Podczas wizytacji, wykonujemy rozpoznanie oraz ocenę czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na poszczególnych stanowisku pracy. Termin wizytacji jest ustalany indywidualnie, tak by był dogodny dla Państwa.