Medycyna pracy dla firm

Badania profilaktyczne pracowników lub kandydatów na pracowników wykonywane są przed zawarciem umowy o pracę oraz cyklicznie ponawiane w trakcie jej trwania. Na podstawie art. 12 ustawy o służbie medycyny pracy każdy pracodawca, który związany jest z pracownikiem stosunkiem pracy, zobowiązany jest do zawarcia pisemnej umowy na wykonywanie badań profilaktycznych z jednostką służby medycyny pracy.
Badania wstępne
  • nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy
  • pracowników po zmianie stanowiska pracy lub wystąpieniu na stanowisku nowych narażeń
Badania okresowe
  • pracowników pracujących już na danym stanowisku
  • przed zakończeniem ważności poprzedniego orzeczenia o zdolności do pracy
Badania kontrolne
  • pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni

Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych

To badanie, w którego skład wchodzą: badanie lekarskie, badania laboratoryjne oraz dodatkowe badania i konsultacje specjalistyczne, wykonywane w ramach nadzoru epidemiologicznego w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej. Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Badania kierowców

Badania lekarskie i psychologiczne przeznaczone dla osób kierujących pojazdami oraz kierowców zawodowych, realizowanych na podstawie ustawy o kierujących pojazdami oraz transporcie drogowym.

Badania kwalifikacji zawodowej

Badania przeznaczone dla osób pragnących zdobyć lub przedłużyć ważność kwalifikacji zawodowej, min. badania do pozwolenia na broń, badania pracowników zabezpieczenia technicznego, ochroniarzy, strażaków, pracowników na statkach żeglugi śródlądowej.

Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno

  • być dokładne i czytelne
  • zawierać wszystkie niezbędne dane i informacje o stanowisku pracy
  • być opatrzone wymaganymi pieczątkami z danymi firmy (NIP, Regon, adres)
  • zawierać podpis osoby upoważnionej do wystawienia skierowania ze strony pracodawcy
  • pracownik zgłaszając się na badania, powinien mieć ze sobą skierowanie ważne 3 miesiące od daty wystawienia