Ewidencja czasu pracy pracownika – zmiany w 2019 roku.

Od 1 stycznia 2019 roku pracodawcy w Polsce zobowiązani są do prowadzenia dla każdego pracownika z osobna dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy. Zgodnie z art. 149 § 1 Kodeksu pracy, ewidencja ta potrzebna jest do celów prawidłowego ustalania wynagrodzenia pracowniczego i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca musi też udostępnić ewidencję czasu pracy na żądanie pracownika.

Taka ewidencja w związku z obowiązującymi przepisami powinna obejmować informacje o:

 • liczbie przepracowanych godzin,
 • godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • liczbie godzin przepracowanych w porze nocnej,
 • liczbie przepracowanych godzin nadliczbowych,
 • dniach wolnych od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,
 • liczbie godzin dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia,
 • rodzaju i wymiarze zwolnień od pracy,
 • rodzaju i wymiarze innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • wymiarze nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • czasie pracy pracownika młodocianego przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.

 

Ważne! Karta ewidencji czasu pracy musi być prowadzona oddzielnie dla każdego pracownika, w formie papierowej lub elektronicznej przy zachowaniu wymogów określonych rozporządzeniem w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Oprócz takich informacji o czasie pracy i nieobecności w pracy pracownika, ewidencja czasu pracy powinna obejmować:

 • wnioski pracownika dotyczące udzielonych zwolnień, wnioski ustalania indywidualnego rozkładu czasy pracy, w ramach systemu czasu pracy, stosowania systemu skróconego tygodnia pracy czy stosowania innych rozkładów czasu pracy;
 • dokumenty związane ze stosowaniem zadaniowego systemu czasu pracy, z uzgodnieniem udzielenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za wykonanie pracy w dniu wolnym od pracy, z wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych lub pozostawaniem poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy;
 • zgody pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4 na wykonywanie pracy w systemach czasu pracy przewidujących przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy na zatrudnienie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy oraz zgody pracownicy w ciąży na delegowanie poza stałe miejsce pracy i zatrudnianie w systemie przerywanego czasu pracy.

Pracodawca musi oddzielnie prowadzić dokumentację związaną z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego, kartę wypłaconych wynagrodzeń za pracę wraz z innymi świadczeniami, czy kartę przydziału odzieży i obuwia roboczego.

Pamiętaj! Ewidencję czasu pracy należy przechowywać przez okres 3 lat.

Prowadzisz firmę? Skontaktuj się i podpisz z nami umowę w zakresie medycyny pracy:

medycynapracy@jkmed.pl

tel. 518 870 874

Call Now Button