Prawo do urlopu wypoczynkowego

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego po każdym przepracowanym miesiącu, w stosunku proporcjonalnym do wymiaru urlopu.
Urlop jest prawem pracownika, które przysługuje mu z chwilą zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. O wymiarze urlopu wypoczynkowego decyduje jednak staż pracy.

Dlatego:

  •   20 dni urlopu wypoczynkowego będzie przysługiwało pracownikowi zatrudnionemu nie krócej niż 10 lat,
  •   26 dni urlopu wypoczynkowego będzie przysługiwało pracownikowi zatrudnionemu dłużej niż 10 lat.

Płatny urlop wypoczynkowy jest uzyskiwany przez młodego pracownika po każdym przepracowanym miesiącu pracy, w stosunku proporcjonalnym. Liczy się 1/12 przysługującego pracownikowi wymiaru urlopu. Zwykle podstawą wyliczeń jest urlop trwający 20 dni.

Rozpoczęcie pracy na podstawie umowy o pracę nie jest traktowane jako początek stażu pracy. Młodzi pracownicy nie muszą więc pracować aż 10 lat na podstawie umowy, aby uzyskać prawo do 26 dni urlopu. Do okresu pracy, od którego zależny jest wymiar urlopu wypoczynkowego, zalicza się także ukończenie niektórych szkół:

  •   maksymalnie 3 lata – za ukończenie zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej  
  •   maksymalnie 5 lat – za ukończenie średniej szkoły zawodowej
  •   5 lat – za ukończenie średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych,
  •   4 lata – za ukończenie średniej szkoły ogólnokształcącej,
  •   6 lat – za ukończenie szkoły policealnej,
  •   8 lat za ukończenie szkoły wyższej.

Pamiętaj! Okresy nauki nie sumują się.

Na każdy rok kalendarzowy przypada pracownikom etatowym odpowiednia liczba dni urlopu. Jeśli w danym roku urlop ten nie zostanie wykorzystany, to nie przepada, tylko przechodzi na kolejny rok. Można go wykorzystać w terminie do 30 września kolejnego roku kalendarzowego.

Czy wiesz,że...

W planie urlopów pracownik nie ma obowiązku uwzględnić urlopu udzielanego na żądanie (4 dni w każdym roku kalendarzowym). Może jednak ten urlop wpisać do planu. 

Ekwiwalent pieniężny przysługuje pracownikowi w przypadku niewykorzystania urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Wysokość ekwiwalentu oblicza się na podstawie wynagrodzenia z okresu bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.

Prowadzisz firmę? Skontaktuj się i podpisz z nami umowę w zakresie medycyny pracy:

medycynapracy@jkmed.pl

tel. 518 870 874

Call Now Button