Medycyna pracy dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą

Zakłady opieki zdrowotnej działające w dziedzinie medycyny pracy kierują najczęściej swoją ofertę do firm, tj. przedsiębiorstw zatrudniających pracowników. Tymczasem aktualnie obowiązujące przepisy przewidują objęcie świadczeniami medycyny pracy także przedsiębiorców indywidualnych.

Badania na wniosek własny skierowane są do osób:

  • prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek i osoby z nimi współpracujące,
  • wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy,
  • rolników indywidualnych i pracujących z nimi domowników oraz członków spółdzielni produkcji rolnej.

W myśl obowiązujących przepisów to osoba prowadząca działalność gospodarczą deklaruje na specjalnym wniosku znane sobie narażenia zawodowe, które występowały lub aktualnie występują w miejscu pracy osoby wnioskującej.

Wniosek powinien zawierać:

  • imię, nazwisko, i numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej i numer REGON, NIP;
  • określenie rodzaju wykonywanej pracy albo działalności gospodarczej;
  • informacje o czynnikach szkodliwych występujących w miejscu pracy albo w miejscu wykonywania działalności gospodarczej.

Zakres badań określa lekarz na podstawie, wskazanych we wniosku czynników szkodliwych bądź uciążliwych oraz na podstawie wskazówek metodycznych stanowiących załącznik do rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników.

W uzasadnionych przypadkach zakres badań zostaje poszerzony zgodnie z sugestią lekarza medycyny pracy badającego pacjenta.

Czy wiesz, że….  

W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, kiedy nie zatrudnia się pracowników, takiego przedsiębiorcy nie obowiązują wymogi w zakresie bhp. Nie trzeba poddawać się szkoleniu bhp, oceniać ryzyka zawodowego w związku z prowadzoną działalnością,  sporządzać instrukcji bhp.

Należy jednak pamiętać,że osoby prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą w zakładzie pracy są obowiązane znać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywać pracę w sposób z nimi zgodny, dbać o należyty stan maszyn, narzędzi i sprzętu.

Prowadzisz firmę? Skontaktuj się i podpisz z nami umowę w zakresie medycyny pracy:

medycynapracy@jkmed.pl

tel. 518 870 874

Call Now Button