Choroba zawodowa

Choroba zawodowa

Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych “narażeniem zawodowym”.

Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.

Wykaz chorób zawodowych znajduje się w rozporządzeniu, które jest dostępne pod poniższym linkiem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130001367/O/D20131367.pdf

Obowiązkiem pracodawcy jest niezwłoczne zgłoszenie właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej. W wypadku, gdy lekarz medycyny pracy wyda orzeczenie lekarskie, w którym zgodnie z przedstawionym przez pracownika zaświadczeniem potwierdzi, iż rzeczywiście powstała choroba miała źródło w środowisku pracy i wskaże konieczność przeniesienia pracownika na określony czas, pracodawca powinien zrealizować tego typu przeniesienie.

Brak zastosowania do powyższego może rodzić po stronie pracodawcy negatywne konsekwencje. W szczególności powyższe zaniedbanie może skutkować ukaraniem przedsiębiorcy grzywną do 30 tys. zł oraz upoważniać pracownika do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy.

Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może również dokonać pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną.

Czy wiesz, że…..
Osoba niezdolna do pracy z powodu choroby zawodowej ma między innymi prawo do renty i zasiłku wyrównawczego. Ponadto w przypadku, gdy pracownik doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, może starać się o jednorazowe odszkodowanie. Przysługuje mu także pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i  szczepień ochronnych oraz zaopatrzenie w część przedmiotów ortopedycznych.

Przykładowo źródłem choroby zawodowej może być konieczność stałej pracy w niedogodnej pozycji, systematyczne wykonywanie forsownych czynności lub regularne przebywanie w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia – takie jak hałas, nieodpowiednie oświetlenie, zapylenie, promieniowanie, związki chemiczne, zwiększone obciążenie psychiczne i fizyczne itp.

Ważne!

Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej nie jest jednoznaczna z przyznaniem świadczeń przewidzianych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Świadczenia te przyznawane są po przeprowadzeniu przewidzianej prawem procedury i wydaniu decyzji o przyznaniu świadczeń przez właściwy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzisz firmę? Skontaktuj się i podpisz z nami umowę w zakresie medycyny pracy:

medycynapracy@jkmed.pl

tel. 518 870 874

 

Call Now Button