Badania okresowe – co trzeba wiedzieć?

Zadbanie o aktualność badań okresowych pracownika to obowiązek pracodawcy. Musi on bowiem wydać odpowiednie polecenie pisemne, w którym dokładnie opisuje zakres obowiązków pracownika, a przy tym wszelkie czynniki mogące wpływać negatywnie na jego zdrowie.

Badania okresowe powinny być dopasowane swoim zakresem i częstotliwością do rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy. Inaczej będzie wyglądało to w przypadku osób pracujących z komputerem w trybie siedzącym, a inaczej u tych, którzy wykonują pracę fizyczną.

Jeśli pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym w momencie, w którym termin badań wygasa, nie musi wykorzystywać wolnego czasu na wizytę u lekarza medycyny pracy. Takie badania powinien jednak wykonać już pierwszego dnia po urlopie, ponieważ pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby, której gotowość do wykonywania obowiązków nie została na nowo potwierdzona przez lekarza.

Badania okresowe przeprowadza się:

  • co 4 lata, jeżeli pracownik cały czas pracuje przy komputerze,
  • co 5 lat, w przypadku pracowników biurowych niekorzystających z komputera,
  • co 2-3 lata, gdy pracownik jest narażony na wdychanie szkodliwych pyłów lub oparów albo przebywa w wysokich temperaturach
  • co 3 lata, jeżeli w zakładzie pracy panuje gorący mikroklimat (po 45 roku życia takie badania muszą być wykonywane co 2 lata)

PAMIETAJ! Lekceważący stosunek do obowiązkowych badań okresowych może skończyć się nieprzyjemnościami dla pracownika oraz pracodawcy.

Pracownik uchylający się od przeprowadzenia badań lekarskich narusza przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, może się to skończyć rozwiązaniem umowy z winy pracownika, bez wypowiedzenia, o czym mówi art. 52 Kodeksu pracy. Trzeba jeszcze dodać, że w przypadku braku aktualnego orzeczenia lekarskiego, które wskazuje na brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu, osoba ta nie powinna zostać dopuszczona do pracy.

Brak aktualnego orzeczenia od lekarza oznacza brak zdolności do wykonywania pracy, a co za tym idzie, brak prawa do wynagrodzenia. Pracodawcę, który dopuści taką osobę do pracy, może spotkać kara. Mowa tu o grzywnie od 1000 do 30000 złotych, wynikającej z naruszenia zasad BHP. 

CZY WIESZ, ŻE…

Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy  oraz przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Masz dodatkowe pytania?

Napisz do nas:

medycynapracy@jkmed.pl

Call Now Button