Kontrolne badania lekarskie

Każda niezdolność do pracy trwająca dłużej niż 30 dni skutkuje obowiązkiem skierowania pracownika na kontrolne badania lekarskie. Celem tych badań jest ustalenie, czy pracownik odzyskał już zdolność do pracy na zajmowanym stanowisku. Zatem pracownikowi, który po długotrwałej chorobie stawia się w pracy w pierwszej kolejności należy wystawić skierowanie na kontrolne badania lekarskie, które przeprowadza lekarz medycyny pracy.
W skierowaniu należy wskazać:

  •  informację o rodzaju badania (badanie kontrolne),
  •  stanowisko/stanowiska pracy, na którym zatrudniony jest pracownik,
  • informację o występowaniu na tym stanowisku/stanowiskach czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych,
  • aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia wykonanych na tym stanowisku/stanowiskach.

Nierzadko zdarza się, że pracownik po okresie długotrwałej choroby przedkłada pracodawcy zaświadczenie od lekarza, który go leczył, potwierdzające zdolność do pracy. Niektórzy pracodawcy popełniają błąd uznając takie zaświadczenie za wystarczające do dopuszczenia pracownika do świadczenia pracy. Z punktu widzenia przepisów prawa jest to jednak niewystarczający dokument, a
pracownik traktowany jest jako osoba nieposiadająca aktualnego orzeczenia o zdolności do pracy. Pamiętaj! Niedopilnowanie obowiązku skierowania pracownika na takie badanie może skutkować
nałożeniem na pracodawcę kary grzywny oraz w określonych sytuacjach, może skutkować odpowiedzialnością cywilną pracodawcy. Pracownik, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w
razie zaistnienia wypadku w pracy może bowiem domagać się odszkodowania, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, czy przyznania od pracodawcy renty.

Jeśli w wyniku przeprowadzonych badań lekarz medycyny pracy stwierdzi istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy i wyda zaświadczenie stwierdzające ten fakt, to pracownik (lub pracodawca), który nie godzi się z treścią wydanego zaświadczenia, może wystąpić w ciągu 7 dni od dnia wydania zaświadczenia za pośrednictwem lekarza, który wydał to zaświadczenie, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania. Ponowne badanie przeprowadza się w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, chyba że zaświadczenie zostało wydane przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – wówczas kolejne badanie przeprowadza się w najbliższej jednostce badawczo-rozwojowej z zakresu dziedziny medycyny pracy.

Czy wiesz, że…
Okres oczekiwania na badania pracodawca może potraktować jako okres usprawiedliwionej, ale niepłatnej nieobecności w pracy. Wynagrodzenie przysługuje bowiem za pracę wykonaną, natomiast za czas nie wykonywania pracy tylko wówczas, gdy tak stanowią przepisy prawa pracy. Przepisy te nie przewidują natomiast zachowania przez pracownika prawa do wynagrodzenia w okresie niemożności świadczenia pracy z powodu oczekiwania na termin wykonania badań kontrolnych. Prowadzisz firmę? Skontaktuj się i podpisz z nami umowę w zakresie medycyny pracy:

 

Prowadzisz firmę? Skontaktuj się i podpisz z nami umowę w zakresie medycyny pracy:

medycynapracy@jkmed.pl

tel. 518 870 874

Call Now Button