Wymagane szczepienia pracownicze

W dniu 13 stycznia 2012 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz.U.2012.40).

Rozporządzenie wprowadza obowiązek poddania się szczepieniom przez określone grupy pracowników, którzy ze względu na rodzaj wykonywanych czynności są narażeni na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych.

Rozróżniamy jedenaście rodzajów czynności zawodowych, które narażają pracownika na kontakt z biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi. Są wśród nich:

 • osoby zatrudnione na stanowiskach pracy, gdzie występuje narażenie na kontakt z materiałem biologicznym pochodzenia ludzkiego (krew, inne płyny ustrojowe oraz wydaliny i wydzieliny chorych) – szczepienie przeciw WZW typu B
 • osoby zatrudnione na stanowiskach pracy związanych z usuwaniem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz z konserwacją urządzeń do tego służących – szczepienie przeciw WZW typu A, durowi i tężcowi
 • osoby zatrudnione na stanowiskach pracy, gdzie występuje kontakt z glebą – szczepienie przeciw tężcowi
 • osoby pracujące przy obsłudze zwierząt gospodarskich – szczepienie przeciw tężcowi
 • pracownicy obsługujący osoby przyjeżdżające z obszarów występowania błonicy oraz pracownicy wyjeżdżający na takie tereny  – szczepienie przeciw błonicy
 • osoby pracujące w kompleksach leśnych na obszarach endemicznego występowania zachorowań na kleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu – szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu
 • osoby pracujące przy wypasie zwierząt, gdy istnieje potencjalne zagrożenie ukłucia przez kleszcza; zwłaszcza na obszarach endemicznego występowania zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu  – szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu
 • osoby zatrudnione na stanowiskach pracy związanych z diagnostyką wścieklizny u zwierząt oraz osoby narażone na kontakt z nietoperzami – szczepienie przeciw wściekliźnie
 • osoby wyjeżdżające na tereny występowania zachorowań na żółtą gorączkę, jeśli wymagają tego przepisy danego kraju – szczepienie przeciw żółtej gorączce
 • stanowiska pracy związane z diagnostyką duru brzusznego i innych schorzeń jelitowych – szczepienie przeciwko durowi brzusznemu
 • osoby zatrudnione w obszarach endemicznego występowania japońskiego zapalenia mózgu – szczepienie przeciwko japońskiemu zapaleniu mózgu.

 

Pracodawca zatrudniający pracowników, którzy wykonują czynności objęte narażeniem czynnikiem chorobotwórczym, ma następujące obowiązki:

 • zapobieganie szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych wśród pracowników wykonujących te czynności
 • informowanie pracownika, który będzie wykonywał czynności określone w Rozporządzeniu, o tym, jakiemu szczepieniu musi się on poddać
 • pokrycie kosztu zakupu szczepionek i przeprowadzenia szczepień
 • niedopuszczanie do wykonywania pracy osób, które nie zostały zaszczepione zgodnie z wymogami Rozporządzenia
 • informowanie pracowników o ryzyku zawodowym
 • prowadzenie rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych
 • prowadzenie rejestru pracowników zatrudnionych przy takich pracach
 • podjęcie aktywnych działań profilaktycznych eliminujących lub wykluczających narażenie pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych

Pamiętaj!

Naruszanie obowiązków wynikających z Rozporządzenia przez osoby odpowiedzialne za przestrzeganie przepisów BHP albo kierujące pracownikami lub innymi osobami fizycznymi mogą podlegać karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł (art. 283 KP).

 

Pracodawca, który w sposób zawiniony zaniedbał swoje obowiązki BHP, może odpowiadać za szkody poniesione przez pracowników lub osoby trzecie związane z zapadnięciem na chorobę zakaźną. Sąd może przyznać poszkodowanemu odszkodowanie oraz odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

 

Prowadzisz firmę? Skontaktuj się i podpisz z nami umowę w zakresie medycyny pracy:

medycynapracy@jkmed.pl

tel. 518 870 874

Call Now Button